به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه در ساعات روز جهت خرید و ارایه  قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

کارخانه :۳۳۸۵۲۳۸۵ـ ۰۵۱

فکس:۳۳۸۶۲۱۸۱ـ۰۵۱

فروش:۰۹۱۰۰۱۶۱۰۸۵

۳۳۸۶۲۱۸۲ـ۰۵۱